Είστε εδώ

Βυζαντινή Φιλολογία

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
Πτυχιούχοι των Τμημάτων Φιλολογίας της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Σε ειδικές περιπτώσεις, εφόσον επιτύχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις και ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ., γίνονται δεκτές και υποψηφιότητες πτυχιούχων άλλων Τμημάτων καθώς και πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Γίνονται επίσης δεκτοί/ές ως υπεράριθμοι (extra numerum), εφόσον αξιολογηθούν θετικά με βάση τη διαδικασία που προβλέπεται στον κανονισμό: ένας (1) υπότροφος του Ι.Κ.Υ. (υποτροφίες εσωτερικού), ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού κράτους και όσοι/ες υποψήφιοι/ες ισοβάθμησαν με τον τελευταίο επιτυχόντα.
  1. Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Βυζαντινή Φιλολογία, Μεσαιωνική Ελληνική Φιλολογία
Βυζαντινής Φιλολογίας
10/09/2018 - 28/09/2018

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
3 εξάμηνα
6 εξάμηνα (μερικής φοίτησης)
90
Όχι
7
-
Πρόσωπο με πρόσωπο
Γραπτή Εξέταση
Προφορική Εξέταση
Αξιολόγηση Φακέλου