Είστε εδώ

Νεολληνική Φιλολογία: Ερμηνεία, κριτική και κειμενικές σπουδές

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
1. Στο Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι των Τμημάτων Φιλολογίας της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Σε κάθε περίπτωση δεν απονέμεται Δ.Μ.Σ. σε φοιτητή/ρια του/της οποίου/ας ο τίτλος Σπουδών Α΄ Κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α' 80). 2. Σε ειδικές περιπτώσεις, εφόσον επιτύχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις και ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. γίνονται δεκτές και υποψηφιότητες πτυχιούχων άλλων Τμημάτων καθώς και πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Όσοι/ες υποψήφιοι/ες αυτών των περιπτώσεων γίνονται δεκτοί/ές καλούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν σε έναν επιπλέον οργανωμένο κύκλο προπτυχιακών μαθημάτων, για να καλύψουν τα κενά των προπτυχιακών τους σπουδών. 3. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώ-του εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν. 4485/2017 και υπηρετούν στο Α.Π.Θ., μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι/ες, και μόνο ένας/μία κατ’ έτος, στο Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ., εφόσον επιτύχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις και με την προϋπόθεση ότι το αντικείμενο του τίτλου σπουδών τους και του έργου
  1. Φιλολογικές Επιστήμες
Νεοελληνική Φιλολογία, Νεοελληνική Λογοτεχνία, Ερμηνεία, κριτική, κειμενικές σπουδές
-

-

-
3 εξάμηνα
90
Όχι
8
-
Πρόσωπο με πρόσωπο
-