Είστε εδώ

Φυσική του Περιβάλλοντος

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι των Τμημάτων (α) Σχολών Θετικών Επιστημών, (β) Πολυτεχνικών Σχολών, (γ) Σχολών Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος και (δ) Περιβάλλοντος, Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και (ε) πτυχιούχοι της Σχολής Ικάρων των ΑΣΕΙ
  1. Περιβαλλοντικές Επιστήμες
  2. Θετικές Επιστήμες
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ
Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί συνέχεια του Φυσική του Περιβάλλοντος
-

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
4 εξάμηνα
8 εξάμηνα (μερικής φοίτησης)
120
Όχι
10
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
-