Είστε εδώ

Υπολογιστική Φυσική

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
Στο ΠΜΣ-Υ/Φ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών, καθώς και πτυχιούχοι άλλων ομοειδών ή συναφών τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και αποφοίτων Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνω- στικού αντικειμένου, με τις προϋποθέσεις της παραγρ.1 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017 και όπως ορίζει ο κανονισμός του ΠΜΣ.
  1. Θετικές Επιστήμες
Υπολογιστική Φυσική, Πολύπλοκα συστήματα
Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί συνέχεια του Υπολογιστική Φυσική
ΠΜΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ
-

-

-
3 εξάμηνα
90
Όχι
15
-
Πρόσωπο με πρόσωπο
-