Είστε εδώ

Φιλοσοφία

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  1. Ιστορία της Φιλοσοφίας
  2. Συστηματική Φιλοσοφία
Στο Π.Μ.Σ. για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι: Τμημάτων Φιλοσοφίας, Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών και Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, άλλων Τμημάτων των Φιλοσοφικών Σχολών, καθώς και άλλων Τμημάτων πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Γίνονται επίσης δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
  1. Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Φιλοσοφία, Σύστημα - Ιστορία Φιλοσοφίας
01/09/2017 - 30/09/2017

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
4 εξάμηνα
120
Όχι
44
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Γραπτή Εξέταση
Προφορική Εξέταση
Αξιολόγηση Φακέλου