Είστε εδώ

Διδακτική της Φυσικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες, πτυχιούχοι των Τμημάτων: (α) Σχολών Θετικών Επιστημών και (β) Πολυτεχνικών Σχολών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και (γ) πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου, με τις προϋποθέσεις της παραγρ.1 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017 και όπως ορίζει ο κανονισμός του ΠΜΣ.
  1. Θετικές Επιστήμες
  2. Ψυχοπαιδαγωγικές Επιστήμες (Παιδαγωγική Επάρκεια)
Διδακτική της Φυσικής, Εκπαιδευτικη Τεχνολογία
-

-

-
3 εξάμηνα
6 εξάμηνα (μερικής φοίτησης)
90
Όχι
10
Πλήρους Φοίτησης Μερικής Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
-