Είστε εδώ

Συνθετική Χημεία, Βιοχημεία και Εφαρμογές

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  1. Ανόργανες Ενώσεις, Υλικά και Εφαρμογές
  2. Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές
  3. Βιοχημεία
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες, πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, με συναφές αντικείμενο. Επίσης γίνεται δεκτός/ή ως υπεράριθμος/η και ένα (1) μέλος των κατηγοριών ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, σύμφωνα με το Ν.4485, άρθ. 34, παρ.8.
  1. Θετικές Επιστήμες
Ανόργανες Ενώσεις, Ανόργανα Νανουλικά, Βιοανόργανη, Οργανική Σύνθεση, Φασματοσκοπία,Ιατρική Χημεία,Φυσικά Προϊόντα,Βιοχημεία, Μοριακή Βιοτεχνολογία, Μεταβολικές διεργασίες
-

-

-
3 εξάμηνα
90
Όχι
18
-
Πρόσωπο με πρόσωπο
-