Είστε εδώ

Μοριακός Σχεδιασμός και Μοντελοποίηση - Χημική Εκπαίδευση

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  1. Μοριακός Σχεδιασμός και Μοντελοποίηση
  2. Χημική Εκπαίδευση και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες, πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, με συναφές αντικείμενο. Επίσης γίνεται δεκτός/ή ως υπεράριθμος/η και ένα (1) μέλος των κατηγοριών ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, σύμφωνα με το Ν.4485, άρθ. 34, παρ.8
  1. Θετικές Επιστήμες
«Μοριακός Σχεδιασμός και Μοντελοποίηση-Χημική Εκπαίδευση» Μοριακός Σχεδιασμός και Μοντελοποίηση Χημική Εκπαίδευση και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας
-

-

-
3 εξάμηνα
90
Όχι
20
-
Πρόσωπο με πρόσωπο
-