Είστε εδώ

Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτροχημικών Συστημάτων

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  1. «Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτροχημικών Συστημάτων»
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες, πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής με συναφές αντικείμενο. Επίσης γίνεται δεκτός/ή ως υπεράριθμος/η και ένα (1) μέλος των κατηγοριών ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, σύμφωνα με το Ν.4485, άρθ. 34, παρ.8.
  1. Θετικές Επιστήμες
«Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτροχημικών Συστημάτων»
-

-

-
3 εξάμηνα
90
Όχι
10
-
Πρόσωπο με πρόσωπο
-