Είστε εδώ

Διεργασίες και Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  • Χημικών Μηχανικών
  • Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  • Χημείας
Στο Δ.Π.Μ.Σ., λόγω του αντικειμένου του, γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Πολυτεχνικών Σχολών, Τμημάτων Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων και αντίστοιχων Τμημάτων Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Επίσης, γίνονται δεκτοί και απόφοιτοι Τμημάτων συγγενούς γνωστικού αντικειμένου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής από θετικές ή τεχνολογικές κατευθύνσεις, σε ποσοστό έως 20% των εισακτέων φοιτητών.
Με τον ίδιο ως άνω περιορισμό γίνονται κατ' αρχήν δεκτές προς εξέταση και αιτήσεις υποψηφιότητας κατόχων τίτλων σπουδών λοιπών Τμημάτων Α.Ε.Ι.
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α' 80).
  1. Τεχνολογικές Επιστήμες
Προηγμένα Υλικά, Διεργασίες Υλικών, Μηχανική Υλικών, Τεχνολογία Υλικών
Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί συνέχεια του Διεργασίες και Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών
20/08/2018 - 10/09/2018

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
3 εξάμηνα
90
Όχι
25
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Προφορική Εξέταση
Αξιολόγηση Φακέλου