Είστε εδώ

Σχεδιασμός και Διαχείριση Βιώσιμων Υποδομών και Συστημάτων

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
Διπλωματούχοι Μηχανικοί των Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Πτυχιούχοι Θετικών και Οικονομικών Επιστημών από Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή ομοταγή αναγνωρισμένα ιδρύματα της αλλοδαπής και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
  1. Τεχνολογικές Επιστήμες
  2. Περιβαλλοντικές Επιστήμες
Οικονομικές και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις του Χώρου, Ποιότητα Υδατικών Πόρων και Διαχείριση Περιβάλλοντος, Σχεδιασμός και Λειτουργία Συστημάτων Μεταφορών, Πολιτικές Κοινωνικής και Οικονομικής Ανάπτυξης, Γεωπληροφορική και Διαχείριση Υδατικών Πόρων, Αξιολόγηση Έργων και Συστημάτων Μεταφορών, Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Στατιστική, Προγραμματιστικές Εφαρμογές
-

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
2 εξάμηνα
75
Όχι
30
-
-
-