Είστε εδώ

Τέχνη και Δημόσια Σφαίρα

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  • Πολιτικών Επιστημών
  1. καλλιτεχνική με τίτλο «Καλλιτεχνικές δράσεις και πρακτικές»
  2. θεωρητική – επιστημονική με τίτλο «Ιστορική, πολιτική και ερμηνευτική διερεύνηση της τέχνης»
δημόσια σφαίρα, μεταπτυχιακό τέχνης, τέχνη και πολιτική

Χαρακτηριστικά: Mε τον τίτλο «Τέχνη και Δημόσια Σφαίρα» ξεκίνησε από το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 ένα Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, στο οποίο συμμετέχουν το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών και το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Το Μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα, διάρκειας τεσσάρων εξαμήνων, αποτελείται από δύο κατευθύνσεις, μία καλλιτεχνική με τίτλο «Καλλιτεχνικές δράσεις και πρακτικές», και μία θεωρητική – επιστημονική με τίτλο «Ιστορική, πολιτική και ερμηνευτική διερεύνηση της τέχνης». Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος εισαγωγής ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι (20) μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες.
Κάθε δεύτερο ακαδημαϊκό έτος προκηρύσσεται ο αριθμός των θέσεων των μεταπτυχιακών φοιτητών για κάθε ειδίκευση, ο οποίος συνολικά δεν υπερβαίνει τον αριθμό δέκα (10) για την κάθε μία από αυτές. Η προκήρυξη δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο, στο διαδίκτυο και αποστέλλεται στα συναφή Τμήματα. (Πληροφορίες: στο συνημένο αρχείο " Κανονισμός ΔΠΜΣ.pdf " της ιστοσελίδας " https://www.vis.auth.gr/spoudes/metaptyxiakes " )

Η επόμενη προκύρηξη για την εισαγωγή στο ΔΠΜΣ της περιόδου 2021-2022, 2022-2023 θα δημοσιευτεί πριν από τον Φεβρουάριο του 2021.

Επιστημονικός σκοπός του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών και του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης είναι ο εμπλουτισμός, η εμβάθυνση και η διεύρυνση, (α) της έρευνας για τις καλλιτεχνικές πρακτικές στο πλαίσιο των κοινωνικών και πολιτικών επιστημών, (β) του ρόλου της εικαστικής δημιουργίας στη δημόσια σφαίρα στο πλαίσιο των Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, και (γ) της εναργούς διασύνδεσης των δύο παραπάνω διαστάσεων.

Δείτε περισσότερα στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού

-

-

Θεσσαλονίκη
4 εξάμηνα
60
Όχι
20
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
-