Είστε εδώ

Ερευνητική Μεθοδολογία στην Ιατρική και στις Επιστήμες Υγείας

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  1. Βασικής Ιατρικής Έρευνας
  2. Κλινικής Ιατρικής Έρευνας
Δικαίωμα εγγραφής για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. του Τμήματος έχουν: πτυχιούχοι των Σχολών ή Τμημάτων Ιατρικής και άλλων συναφών Σχολών ή Τμημάτων πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΤΕΙ συγγενούς γνωστικού αντικειμένου.
  1. Επιστήμες Υγείας
Ερευνητική Μεθοδολογία,Ιατρική, Επιστήμες Υγείας, Βασική Ιατρική Έρευνα,Κλινική Ιατρική Έρευνα
01/06/2020 - 17/07/2020

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
4 εξάμηνα
120
Όχι
40
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Γραπτή Εξέταση
Αξιολόγηση Φακέλου