Είστε εδώ

Ιατρική Πληροφορική

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  • Πληροφορικής
  • Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πτυχιούχοι Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Ιατρικών Τμημάτων και γενικότερα Τμημάτων Πανεπιστημίων με πτυχία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης του Δ.Π.Μ.Σ.. Γίνονται επίσης δεκτοί πτυχιούχοι ομοταγών Πανεπιστημίων και Πολυτεχνείων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ με πτυχία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης του Δ.Π.Μ.Σ..
  1. Επιστήμες Υγείας
  2. Θετικές Επιστήμες
Ιατρική Πληροφορική, Διαχείριση και Επεξεργασία Ιατρικής και Βιομοριακής Τεχνολογίας, Βιοϊατρική Τεχνολογία, Ιατρική Τηλεματική

Χαρακτηριστικά: Η επιλογή φοιτητών γίνεται με "Αξιολόγηση φακέλου" και "Συνέντευξη που λαμβάνει μόρια"

Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί συνέχεια του Ιατρική Πληροφορική
27/05/2019 - 21/06/2019

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
4 εξάμηνα
120
Όχι
15
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
-