Είστε εδώ

Διαχείριση εδαφικών, υδατικών, ενεργειακών πόρων και αγροτικού περιβάλλοντος

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής Γεωτεχνικών, Θετικών και Πολυτεχνικών επιστημών, Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας ή άλλων συναφών τμημάτων, μετά από απόφαση της συντονιστικής επιτροπής. 2. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α' 80).
  1. Γεωπονικές Επιστήμες
  2. Περιβαλλοντικές Επιστήμες
Έδαφος, Νερό, Ενέργεια, Αγροτικό Περιβάλλον
-

-

-
3 εξάμηνα
105
Όχι
20
-
Πρόσωπο με πρόσωπο
Προφορική Εξέταση
Αξιολόγηση Φακέλου