Είστε εδώ

Γενετική Βελτίωση Φυτών και Παραγωγή Πολλαπλασιαστικού Υλικού

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας ή συναφών Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών τμημάτων της αλλοδαπής
ΓΕΝΕΤΙΚΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ, ΦΑΙΝΟΜΙΚΗ
-

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
3 εξάμηνα
105
Όχι
20
-
-
-