Είστε εδώ

Παιδαγωγική Επιστήμη

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  1. Διεθνής Εκπαίδευση
  2. Ειδική Αγωγή
  3. Ιστορική Παιδαγωγική
  4. Παιδαγωγική του Σχολείου
  5. Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση
1) Πτυχιούχοι πανεπιστημιακών Τμημάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτικών: α) Τμημάτων Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής και των ομοειδών Τμημάτων όλων των Σχολών των Πανεπιστημίων (Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών), β) των ελληνόγλωσσων και ξενόγλωσσων Τμημάτων των Φιλοσοφικών Σχολών, γ) των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης και των Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, δ) προσανατολισμένοι/προσανατολισμένες στην εκπαίδευση, πτυχιούχοι των Τμημάτων Βιολογίας, Μαθηματικών, Νομικής, Οικονομικών Επιστημών, Πληροφορικής, Φυσικής και Χημείας και ε) πτυχιούχοι των παραπάνω Τμημάτων της αλλοδαπής, εφόσον προσκομίσουν επισήμως αναγνωρισμένους ως ισότιμους ή αντίστοιχους τίτλους σπουδών
2) Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων και Σχολών Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ), οι οποίοι διαθέτουν διετή, τουλάχιστον, αποδεδειγμένη εκπαιδευτική ή επαγγελματική εμπειρία σχετική με την κατεύθυνση-ειδίκευση που επιλέγουν. ---Στις περιπτώσεις (1β, 1δ και 2) οι υποψήφιοι/υποψήφιες, εάν δεν έχουν πιστοποιημένη παιδαγωγική επάρκεια, υποχρεούνται, με πρόταση της Σ.Ε. και απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος, να φοιτήσουν σε συγκεκριμένα, κατά περίπτωση, μαθήματα του προπτυχιακού κύκλου Παιδαγωγικών Σπουδών. Η συνέχιση δε των μεταπτυχιακών σπουδών των υποψηφίων αυτών τελεί υπό την παραπάνω αίρεση. 3) Στο Π.Μ.Σ., επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνονται δεκτοί: α) ένας/μία (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), ο οποίος/η οποία πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ., και β) ένας/μία (1) αλλοδαπός/αλλοδαπή υπότροφος του ελληνικού κράτους.
  1. Παιδαγωγικές Επιστήμες
  2. Ειδική Αγωγή
Εκπαίδευση, Διεθνής Εκπαίδευση, Ειδική Αγωγή, Ιστορική Παιδαγωγική, Παιδαγωγική του Σχολείου, Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση

Χαρακτηριστικά: Οι φοιτητές/φοιτήτριες του Π.Μ.Σ. στο 3ο εξάμηνο συμμετέχουν σε πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης 260 ωρών στο αντικείμενο του γνωστικού πεδίου τους. [Δέκα(10) ECTS]

Παιδαγωγική επιστήμη 2016
01/06/2018 - 10/09/2018

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
5 εξάμηνα
150
Όχι
30
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Γραπτή Εξέταση
Προφορική Εξέταση
Αξιολόγηση Φακέλου