Είστε εδώ

Σχεδιασμός και Διαχείριση Αστικού Πρασίνου

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  • Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης)
Γίνονται δεκτοί/ές κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών όλων των Τμημάτων των Α.Ε.Ι. (ήτοι Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
  1. Περιβαλλοντικές Επιστήμες
  2. Γεωπονικές Επιστήμες
-

-

-
3 εξάμηνα
90
Όχι
30
-
-
Προφορική Εξέταση
Αξιολόγηση Φακέλου