Είστε εδώ

Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
Πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής
  1. Οικονομία - Διοίκηση
MBA, ΑΠΘ, Διοίκηση Επιχειρήσεων
Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί συνέχεια του Διοίκηση Επιχειρήσεων - MBA
-

-

-
3 εξάμηνα
90
Όχι
30
-
-
Προφορική Εξέταση
Αξιολόγηση Φακέλου