Είστε εδώ

Δίκαιο και Οικονομικά

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  • Νομικής
  • Οικονομικών Επιστημών (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας)
  1. Δίκαιο και Οικονομικά στον τομέα των Επιχειρήσεων
  2. Δίκαιο και Οικονομικά της Κυβερνητικής Πολιτικής
  3. Δίκαιο και Οικονομικά
Πτυχιούχοι Νομικών και Οικονομικών Σχολών και συναφών γνωστικών αντικειμένων, όπως Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διεθνών Σπουδών και Πολιτικών Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ που εμφανίζουν σαφή και επαρκή συνάφεια γνωστικού αντικειμένου με τις Επιστήμες του Δικαίου και της Οικονομίας
  1. Οικονομία - Διοίκηση
  2. Νομικές Επιστήμες
Δίκαιο, Οικονομικά

Τμήμα: Επισπεύδον Τμήμα: Τμήμα Οικονομικών Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί συνέχεια του Δίκαιο και Οικονομικά
01/06/2019 - 10/09/2019

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
3 εξάμηνα
6 εξάμηνα (μερικής φοίτησης)
90
Όχι
36
Πλήρους Φοίτησης Μερικής Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Προφορική Εξέταση
Αξιολόγηση Φακέλου