Είστε εδώ

Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  • Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
  • Ιατρικής
  • Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας)
Στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ, με γνωστικό αντικείμενο τη λογοθεραπεία (λογοπαθολογία ή τις διαταραχές επικοινωνίας) ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
-

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
4 εξάμηνα
8 εξάμηνα (μερικής φοίτησης)
120
Όχι
40
Πλήρους Φοίτησης Μερικής Φοίτησης
-
-