Είστε εδώ

Οικονομικά

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
Πτυχιούχοι Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών ή συναφών επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής, πτυχιούχοι ΤΕΙ της ημεδαπής, αντίστοιχων Τμημάτων καθώς και πτυχιούχοι αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
  1. Οικονομία - Διοίκηση
  2. Θετικές Επιστήμες
Εφαρμοσμένα Οικονομικά
Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί συνέχεια του Οικονομικά
-

-

-
3 εξάμηνα
5 εξάμηνα (μερικής φοίτησης)
90
Όχι
15
-
Πρόσωπο με πρόσωπο
-