Είστε εδώ

Οικονομικά

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
Πτυχιούχοι Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών ή συναφών επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής, πτυχιούχοι ΤΕΙ της ημεδαπής, αντίστοιχων Τμημάτων καθώς και πτυχιούχοι αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
  1. Οικονομία - Διοίκηση
  2. Οικονομία - Διοίκηση
Οικονομικά

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί συνέχεια του Οικονομικά
-

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
3 εξάμηνα
5 εξάμηνα (μερικής φοίτησης)
90
Ναι
15
Πλήρους Φοίτησης Μερικής Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Γραπτή Εξέταση
Προφορική Εξέταση
Αξιολόγηση Φακέλου