Είστε εδώ

Φιλοσοφική Παιδαγωγική και Διεπιστημονική Ανθρωπολογία

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  • Θεολογίας
  • Οικονομικών Επιστημών
  • Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί για την παρακολούθηση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φιλοσοφική Παιδαγωγική και Διεπιστημονική Ανθρωπολογία» είναι: 1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής 2. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α' 80).
3. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34, μπορούν να εγγραφούν
ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄ έτος ανά Π.Μ.Σ., που οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο
που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.
-

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
-
4 εξάμηνα
120
Ναι
30
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Γραπτή Εξέταση