Είστε εδώ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Νοσηλευτικής, Ψυχολογίας καθώς και άλλοι Επιστήμονες Υγείας (όπως Λογοθεραπευτές, Παιδαγωγοί) όπως επίσης είναι δυνατό να γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι άλλων συναφών Τμημάτων Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι (Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής εργασίας κ.α.) της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι ή άλλων Ανωτάτων Σχολών, μετά από απόφαση της ΣΕ
Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄ έτος, αρκεί να υπηρετεί σε Τμήμα του Ιδρύματος όπου οργανώνεται το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
  1. Επιστήμες Υγείας
ψυχιατρική, ψυχική υγεία, ψυχοφαρμακολογία, βιολογική ψυχιατρική, νευροβιολογία, βιολογική ψυχιατρική. κλινική διαγνωστική, νευροψυχολογία, ψυχομετρία.

Υποτροφία: Απαλλαγή απο τα τέλη φοίτησης βάσει οικονομικών κριτηρίων σύμφωνα με το ΦΕΚ 3387/10-08-2018, τ.Β

01/06/2020 - 04/09/2020

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
2 εξάμηνα
75
Ναι
45
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Προφορική Εξέταση
Αξιολόγηση Φακέλου