Είστε εδώ

Αειφορικά Γεωργικά Συστήματα Παραγωγής και Κλιματική Αλλαγή

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
Δεκτοί γίνονται κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Τμημάτων Γεωπονίας και συναφών Τμημάτων, της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής και πτυχιούχοι ΑΕΙ σχετικών με τις θεματικές επιστημονικές περιοχές του ΠΜΣ.
  1. Περιβαλλοντικές Επιστήμες
  2. Γεωπονικές Επιστήμες
Αειφορική Διαχείριση Βιολογικών Πόρων, Γεωργική Παραγωγή, Κλιματική Αλλαγή, Οικολογία, Περιβάλλον
-

-

-
3 εξάμηνα
105
Όχι
13
-
-
-