Είστε εδώ

Κοινωνική Ψυχολογία και Ψυχοκοινωνικές Παρεμβάσεις

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
1. Απόφοιτοι ΑΕΙ Ψυχολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής,
2. Απόφοιτοι κατεύθυνσης Ψυχολογίας των Τμημάτων Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της ημεδαπής,
3. Απόφοιτοι της κατεύθυνσης Ψυχολογίας του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης,
4. Απόφοιτοι Τμημάτων Ιατρικής της ημεδαπής,
5. Απόφοιτοι Παιδαγωγικών Τμημάτων και Τμημάτων Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών της ημεδαπής,
6. Απόφοιτοι Τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι. συναφούς με τα παραπάνω επιστημονικής κατεύθυνσης,
7. Απόφοιτοι άλλων τμημάτων ΑΕΙ,
8. Απόφοιτοι Τμημάτων συναφούς επιστημονικής κατεύθυνσης ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής εφόσον αναγνωριστεί επίσημα το πτυχίο τους και προσκομιστεί η πράξη αναγνωρίσεως ισοτιμίας και αντιστοιχίας των τίτλων τους με τα αντίστοιχα ελληνικά Πανεπιστήμια.
  1. Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Κοινωνική Ψυχολογία, Κοινωνικές Ομάδες, Οργανωσιακή Ψυχολογία, Ψυχοκοινωνικές Παρεμβάσεις

Χαρακτηριστικά: Επιπλέον εισακτέοι: 1 υπότροφος του ΙΚΥ και 1 αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού κράτους.

Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν σε ψυχοκοινωνικές δομές και οργανισμούς (σε εθνικό και τοπικό επίπεδο) και να δραστηριοποιηθούν στο σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων και παρεμβάσεων ψυχοκοινωνικών και οργανωσιακών.

-

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
4 εξάμηνα
120
Όχι
8
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Γραπτή Εξέταση
Προφορική Εξέταση
Αξιολόγηση Φακέλου