Είστε εδώ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  1. Γλωσσολογία
  2. Εκμάθηση και Διδασκαλία Ξένης Γλώσσας
  3. Αγγλικές και Αμερικάνικες Σπουδές
  4. Γλώσσα, Λογοτεχνία και Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
  1. Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Γλωσσολογία, Λογοτεχνία, Διδασκαλία, Ψηφιακά Μέσα

Γλώσσα Διδασκαλίας: Το ΠΜΣ είναι αγγλόφωνο. Υπάρχει, ωστόσο, η δυνατότητα προσφοράς προγράμματος και στην ελληνική σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

Τέλη Φοίτησης: Γλωσσολογία: 2.000
Εκμάθηση και Διδασκαλία Ξένης Γλώσσας: 2.500
Αγγλικές και Αμερικάνικες Σπουδές: 2.500
Γλώσσα, Λογοτεχνία και Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση: 3.000
Το ύψος των διδάκτρων είναι το ίδιο για τις σπουδές πλήρους και μερικής φοίτησης.

Υποτροφία: Δίνονται υποτροφίες με βάση την καλύτερη επίδοση κατά την εισαγωγική διαδικασία και την καλύτερη επίδοση μετά το πρώτο εξάμηνο σπουδών.

Χαρακτηριστικά: Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα και θερινή περίοδος για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης (εντατικό διάρκειας ενός-1-έτους). Για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα και θερινή περίοδος το δεύτερο έτος σπουδών.

Το ΜΔΕ στην Εκμάθηση και Διδασκαλία Ξένης Γλώσσας έχει περιορισμένο αριθμό διαλέξεων εξ αποστάσεως.

01/05/2017 - 15/05/2017

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
2 εξάμηνα
4 εξάμηνα (μερικής φοίτησης)
75
Όχι
120
Μερικής Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Γραπτή Εξέταση
Προφορική Εξέταση
Αξιολόγηση Φακέλου