Είστε εδώ

Σπουδές Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  • Φιλολογίας
  • Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
  • Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
  • Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Φιλολογίας, Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών, Μετάφρασης και Διερμηνείας, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών και Παιδαγωγικών Επιστημών, Οικονομικών και Νομικών Επιστημών, Επικοινωνίας, Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και άλλων συναφών Τμημάτων ή Σχολών της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμά των της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι και πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
  1. Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Λογοτεχνία, Πολιτισμός

Χαρακτηριστικά: Στο συγκεκριμένο ΔΠΜΣ τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου γίνονται εξ αποστάσεως και τα μαθήματα του εαρινού δια ζώσης.

-

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
4 εξάμηνα
5 εξάμηνα (μερικής φοίτησης)
120
Όχι
20
Μερικής Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Γραπτή Εξέταση
Προφορική Εξέταση
Αξιολόγηση Φακέλου