Είστε εδώ

Χημείας

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
 1. Ανόργανη Χημεία και Χημεία Ανόργανων Υλικών
 2. Κβαντική και Υπολογιστική Χημεία
 3. Βιοχημεία
 4. Οργανική Σύνθεση-Φυσικά Προϊόντα και Εφαρμογές
 5. Χημική Ανάλυση - Βιοανάλυση
 6. Χημεία και Έλεγχος Ρύπανσης του Περιβάλλοντος
 7. Χημεία Υλικών
 8. Χημική και Περιβαλλοντική Τεχνολογία
 9. Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών και Νανοσύνθετων Υλικών
 10. Χημεία, Τεχνολογία και Έλεγχος Τροφίμων
 11. Χημική Εκπαίδευση και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας
Πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
 1. Θετικές Επιστήμες
Χημεία, Ανόργανη χημεία, Οργανική χημεία, Σύνθεση, Βιοχημεία, Ηλεκτροχημεία, Κατάλυση, Βιοανάλυση, Χημική ανάλυση, Τεχνολογία τροφίμων, Έλεγχος τροφίμων, Έλεγχος ποιότητας, Περιβάλλον, Έλεγχος ρύπανσης, Χημικές διεργασίες, Κβαντική χημεία, Πληροφορική, Χημική εκπαίδευση, Νανοσύνθετα, Πολυμερή, Φυσικά προϊόντα, Υλικά
27/06/2016 - 15/07/2016

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
3 εξάμηνα
90
Όχι
65
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
-