Είστε εδώ

Οικολογική Ποιότητα και Διαχείριση Υδάτων σε επίπεδο Λεκάνης Απορροής

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  • Γεωλογίας
  • Πολιτικών Μηχανικών
Πτυχιούχοι των Τμημάτων Βιολογίας, Γεωλογίας και Πολιτικών Μηχανικών, καθώς και άλλων συναφών με το αντικείμενο Τμημάτων των ΑΕΙ της ημεδαπής και αντίστοιχων Τμημάτων ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
  1. Θετικές Επιστήμες
  2. Περιβαλλοντικές Επιστήμες
Θαλάσσια στρατηγική, Βιώσιμη ανάπτυξη, Οικολογική ποιότητα παράκτιων υδάτων, Διαχείρηση παράκτιων υδάτων, Βιοποικιλότητα, Οδηγία 2000/60/ΕΕ, Οδηγία 2008/56/ΕΚ
-

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
3 εξάμηνα
90
Όχι
-
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
-