Είστε εδώ

Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και Αειφορική Αξιοποίηση Αυτοφυών Φυτών

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
Πτυχιούχοι Τμημάτων Βιολογίας και άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου Πανεπιστημίου της ημςδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχου Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
  1. Θετικές Επιστήμες
  2. Περιβαλλοντικές Επιστήμες
Βιοτεχνολογία, Διατήρηση Βιοποικιλότητας, Αειφορική διαχείριση βιολογικών πόρων, Βιοδιαγνωστική, Γενετική Διάγνωση, Θαλάσσιοι πόροι
-

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
4 εξάμηνα
120
Όχι
15
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
-