Είστε εδώ

Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωλογία

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  1. Δομή και Εξέλιξη Ιζηματογενών Λεκανών
  2. Ορυκτοί Πόροι - Περιβάλλον
  3. Τεχνική Γεωλολογία - Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία
  4. Εφαρμοσμένη Γεωφυσική και Σεισμολογία
Πτυχιούχοι των Τμημάτων Θετικών Επιστημών, Γεωγραφικών, Γεωτεχνικών και Περιβαλλοντολογικών Επιστημών και άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Σ.Ε.Ι. καθώς και τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
  1. Θετικές Επιστήμες
  2. Περιβαλλοντικές Επιστήμες
Γεωλογία, Περιβάλλον, Γεωεπιστήμες
Το πρόγραμμα αυτό επανιδρύθηκε ως Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωλογία
13/06/2016 - 07/10/2016

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
3 εξάμηνα
90
Όχι
35
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Προφορική Εξέταση
Αξιολόγηση Φακέλου