Είστε εδώ

Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  • Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)
  • Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο)
  • Οικονομικών Επιστημών (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης)
Στο Δ.Π.Μ.Σ. θα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Τμημάτων Περιβάλλοντος και γενικότερα Τμημάτων Πανεπιστημίων με πτυχία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης του Δ.Π.Μ.Σ.. της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
  1. Τεχνολογικές Επιστήμες
  2. Θετικές Επιστήμες
Υδρογονάνθρακες

Τμήμα: Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα είναι Διατμηματικό και πραγματοποιείται στο επισπεύδον Τμήμα Γεωλογίας του Α.Π.Θ. με τη συμμετοχή των τριών Τμημάτων/Σχολών των Πανεπιστημίων που αναφέρονται παραπάνω ως συνεργαζόμενα. Τα τέσσερα Τμήματα/Σχολές συμμετέχουν με εκπροσώπους τους στην Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του Δ.Π.Μ.Σ. Στο Δ.Π.Μ.Σ. διδάσκουν επίσης καθηγητές και από άλλα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της ημεδαπής και της Κύπρου και ειδικότερα, από το Τμήμα Γεωλογίας Πανεπιστημίου Πατρών, τη Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Πολυτεχνείου Κρήτης, το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, τη Σχολή Επιστημών και Μηχανικής-Μηχανική Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Κύπρου, το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου κα. Επιπλέον διαλέξεις δίνουν στελέχη από τη βιομηχανία του πετρελαίου καθώς και ειδικοί σε θέματα νομικού- κανονιστικού πλαισίου και οικονομικών.

Χαρακτηριστικά: Ανάπτυξης προηγμένων δεξιοτήτων και ικανοτήτων των αποφοίτων στους τεχνικούς κλάδους των γεωεπιστημών με εφαρμογή στον τομέα των υδρογονανθράκων [συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των ιζηματογενών λεκανών, της ιζηματολογίας και των στρωματογραφικών ακολουθιών, της τεκτονικής γεωλογίας, του χαρακτηρισμού των ταμιευτήριων (reservoirs), της απόκτησης και επεξεργασίας σεισμικών δεδομένων, της σεισμικής ερμηνείας].
Παροχής απαραίτητων γνώσεων σε βασικούς κλάδους των γεωεπιστημών που συνδέονται άρρηκτα με τους υδρογονάνθρακες (π.χ. γεωστατικής, πετροφυσικής, μηχανικής των υπόγειων ταμιευτήρων).
Εφαρμογής αυτών των δεξιοτήτων σε ολόκληρο το φάσμα της αναζήτησης (prospecting) έρευνας (exploration) των υδρογονανθράκων αλλά και των παραγωγικών δραστηριοτήτων (production activities), μέσα από τη διδασκαλία, τις υπαίθριες ασκήσεις, τις ερευνητικές εργασίες και τις επισκέψεις σε χώρους σχετικούς με τη βιομηχανία των υδρογονανθράκων.

Το πρόγραμμα αυτό επανιδρύθηκε ως Έρευνα και Eκμετάλλευση Υδρογονανθράκων
-

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
4 εξάμηνα
120
Όχι
30
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Προφορική Εξέταση
Αξιολόγηση Φακέλου