Είστε εδώ

Πληροφορική και Επικοινωνίες

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  1. Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη
  2. Δικτυακά Συστήματα
  3. Τεχνολογίες Γνώσης Δεδομένων και Λογισμικού
  4. Tεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση
Πτυχιούχοι Τμημάτων Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
  1. Θετικές Επιστήμες
Δίκτυα, Ψηφιακά, Εκπαίδευση, Λογισμικό
-

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
3 εξάμηνα
90
Όχι
60
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Προφορική Εξέταση
Αξιολόγηση Φακέλου