Είστε εδώ

Πληροφορική και Διοίκηση

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  • Οικονομικών Επιστημών
Πτυχιούχοι Πολυτεχνικών Σχολών , Τμημάτων Θετικών Επιστημών, Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής και πτυχιούχοι ΑΣΕΙ και Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς αντικειμένου.
  1. Θετικές Επιστήμες
  2. Οικονομία - Διοίκηση
Πληροφοριακά Συστήματα, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ, Στήριξη Λήψης Απόφασης
Το πρόγραμμα αυτό επανιδρύθηκε ως Διοίκηση Επιχειρήσεων και Πληροφοριακά Συστήματα
-

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
3 εξάμηνα
90
Όχι
40
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Προφορική Εξέταση
Αξιολόγηση Φακέλου