Είστε εδώ

Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
Πτυχιούχοι Τμημάτων Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
  1. Θετικές Επιστήμες
Διαδίκτυο
Το πρόγραμμα αυτό επανιδρύθηκε ως Επιστήμη Δεδομένων και Παγκόσμιου Ιστού
-

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
3 εξάμηνα
90
Όχι
20
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Προφορική Εξέταση
Αξιολόγηση Φακέλου