Είστε εδώ

Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
Διπλωματούχοι τμημάτων πολιτικών μηχανικών, πτυχιούχοι τμημάτων συγγενούς γνωστικού αντικειμένου πανεπιστημίων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, πτυχιούχοι τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου
  1. Περιβαλλοντικές Επιστήμες
  2. Τεχνολογικές Επιστήμες
Περιβάλλον, Βιώσιμη ανάπτυξη, Μηχανική περιβάλλοντος, Προστασία και αποκατάσταση περιβάλλοντος
Το πρόγραμμα αυτό επανιδρύθηκε ως Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη
-

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
2 εξάμηνα + ΘΠ
75
Όχι
30
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
-