Είστε εδώ

Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  • Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
απόφοιτοι Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής, συγγενούς γνωστικού αντικειμένου από θετικές ή τεχνολογικές κατευθύνσεις
  1. Τεχνολογικές Επιστήμες
Πολτικές μεταφορών, Αστικές μεταφορές, Εμπορευματικές μεταφορές, Αεροπορικές μεταφορές

Τμήμα: Σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών - Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΜΕΤ- ΕΚΕΤΑ)

-

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
2 εξάμηνα + ΘΠ
75
Όχι
22
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
-