Είστε εδώ

Περιβαλλοντικός Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
1. Διπλωματούχοι Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
2. Διπλωματούχοι άλλων Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών
3.Πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου, της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής
  1. Τεχνολογικές Επιστήμες
  2. Περιβαλλοντικές Επιστήμες
Αρχιτεκτονική, Περιβάλλον, Σχεδιασμός

Χαρακτηριστικά: Πραγματοποιείται εκπαιδευτική εκδρομή

-

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
4 εξάμηνα
120
Όχι
35
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Προφορική Εξέταση
Αξιολόγηση Φακέλου