Είστε εδώ

Γεωπληροφορική

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  1. Τοπογραφικές Εφαρμογές Υψηλής Ακρίβειας
  2. Σύγχρονες Γεωδαιτικές Εφαρμογές
  3. Διαχείριση Φωτογραμμετρικής Παραγωγής και Τηλεσκόπισης σε Περιβάλλον ΣΓΠ
  4. Υδατικοί Πόροι
1. Απόφοιτοι ΑΕΙ/ ΤΕΙ
  1. Τεχνολογικές Επιστήμες
  2. Περιβαλλοντικές Επιστήμες
Φωτογραμμετρία, Τηλεπισκόπηση, GIS, Δορυφορικές μέθοδοι και εφαρμογές προσδιορισμού θέσης, Γεωδαιτικές εφαρμογές του πεδίου βαρύτητας της Γης, Υδατικοί πόροι, Διαχείριση, Μέθοδοι αποτύπωσης, Γεωδαιτικές εφαρμογές αποτύπωσης υψηλής ακρίβειας, Βιομηχανική τοπογραφία
-

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
3 εξάμηνα
90
Όχι
-
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
-