Είστε εδώ

Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης: Ένα σχολείο για όλους

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  • Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
  1. Ψυχοπαιδαγωγικές συνιστώσες των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών
  2. Ψυχοπαιδαγωγικές συνιστώσες της πολυπολιτισμικότητας
Πτυχιούχοι Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, Πολυπολιτισμική εκπαίδευση

Τέλη Φοίτησης: Αυτοχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα από ερευνητικά έργα, οργάνωση σεμιναρίων.

-

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
4 εξάμηνα
120
Όχι
50
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
-