Είστε εδώ

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Καινοτόμες Εφαρμογές στην Εκπαίδευση

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  • Οικονομικών Επιστημών
Πτυχιούχοι Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
  1. Παιδαγωγικές Επιστήμες
  2. Οικονομία - Διοίκηση
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Καινοτομία, Εκπαιδευτική Αλλαγή

Υποτροφία: Ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο επιλέγονται δύο (2) υπότροφοι που απαλλάσσονται από τα δίδακτρα του εξαμήνου. Ισχύς από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

-

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
4 εξάμηνα
120
Όχι
30
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
-