Είστε εδώ

Ιατρική Πληροφορική

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  • Πληροφορικής
  • Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  1. Διαχείριση και επεξεργασία Ιατρικής και Βιομοριακής Πληροφορίας
  2. Βιοϊατρική Τεχνολογία
  3. Ιατρική Τηλεματική και εξατομικευμένη υγεία
Πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής, Πληροφορικής, Μηχανικών Η/Υ, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Φυσικών και Μαθηματικών, καθώς και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
  1. Επιστήμες Υγείας
  2. Θετικές Επιστήμες
Ιατρική Πληροφορική, Διαχείριση και Επεξεργασία Ιατρικής και Βιομοριακής Πληροφορίας, Βιοϊατρική Τεχνολογία, Ιατρική Τηλεματική
Το πρόγραμμα αυτό επανιδρύθηκε ως Ιατρική Πληροφορική
06/06/2016 - 17/06/2016

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
4 εξάμηνα
120
Όχι
15
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Γραπτή Εξέταση
Προφορική Εξέταση
Αξιολόγηση Φακέλου