Είστε εδώ

Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  1. Κλινική Φαρμακολογία & Φαρμακευτική Ιατρική
  2. Βιομηχανική Φαρμακολογία
Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων:
1. Ιατρικής Σχολών Επιστημών Υγείας καθώς και Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Χημείας, Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Μοριακής Βιολογίας - Γενετικής και Νοσηλευτικής Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
2. Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι: Τμημάτων Νοσηλευτικής των ΤΕΙ καθώς και άλλων Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι διαθέτουν διετή, τουλάχιστον, επαγγελματική εμπειρία, καταξιωμένοι στο χώρο τους, με αποδεδειγμένο χρόνο θητείας στη Φαρμακοβιομηχανία.
  1. Επιστήμες Υγείας
Κλινική Φαρμακολογία, Βιομηχανική Φαρμακολογία, Τεκμηριωμένη Ιατρική, Λελογισμένη Συνταγογράφηση

Χαρακτηριστικά: Οι απόφοιτοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο ‘’Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία’’ αναμένεται να γνωρίζουν, να κατανοούν και να μπορούν να εφαρμόζουν αρχές των επιστημονικών πεδίων που καλύπτουν η Κλινική και η Βιομηχανική Φαρμακολογία (φαρμακοκινητική, φαρμακοδυναμική, φαρμακογενετική, φαρμακογενομική, διεξαγωγή φαρμακολογικών μελετών, φαρμακευτική τεχνολογία, φαρμακοεπιδημιολογία, φαρμακοοικονομία, φαρμακευτικό μάρκετινγκ, διοίκηση φαρμακευτικών επιχειρήσεων, τιμολόγηση φαρμάκων, διαπραγμάτευση αποζημίωσης με τους ασφαλιστικούς και ρυθμιστικούς οργανισμούς, κ.ά.) στην επαγγελματική τους δραστηριότητα.

06/06/2017 - 07/07/2017

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
4 εξάμηνα
120
Όχι
30
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Προφορική Εξέταση
Αξιολόγηση Φακέλου