Είστε εδώ

Τεχνικές Εξωσωματικής Κυκλοφορίας και Τεχνολογίας Συσκευών Καρδιοχειρουργικής

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Σχολών Επιστημών Υγείας και Πολυτεχνικών Σχολών, Τμημάτων Βιολογικών και Φυσικών Επιστημών, Νοσηλευτικής Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ (Τμημάτων Νοσηλευτικής). Επίσης γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Τμημάτων Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων αρκεί να ασκούν αποδεδειγμένα το επάγγελμα του τεχνικού εξωσωματικής κυκλοφορίας (perfusionist).
  1. Επιστήμες Υγείας
  2. Θετικές Επιστήμες
Εξωσωματική, ΤΕΚ
-

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
4 εξάμηνα
120
Όχι
15
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Προφορική Εξέταση
Αξιολόγηση Φακέλου