Είστε εδώ

Οδοντιατρική

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
 1. Ορθοδοντική
 2. Περιοδοντολογία
 3. Παιδοδοντιατρική
 4. Ενδοδοντολογία
 5. Οδοντική Χειρουργική−Συντηρητικές Αισθητικές Αποκαταστάσεις
 6. Προσθετική
 7. Οδοντοφατνιακή Χειρουργική και Ακτινολογία Στόματος
 8. Στοματολογία
 9. Νοσοκομειακή Οδοντιατρική
 10. Προληπτική και Κοινωνική Οδοντιατρική
 11. Βασικές Επιστήμες Στόματος
Απόφοιτοι Οδοντιατρικής (μόνο για την Κατεύθυνση Βασικών Οδοντιατρικών Επιστημών, γίνονται δεκτοί απόφοιτοι και πτυχιούχοι Σχολών Επι−
στημών Υγείας, Πολυτεχνείου και Θετικών Επιστημών
Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και πτυχιούχοι
ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής)
 1. Επιστήμες Υγείας
Οδοντιατρική, Ορθοδοντική, Περιοδοντολογία, Παιδοδοντιατρική, Ενδοδοντολογία, Οδοντική Χειρουργική, Αισθητικές Αποκαταστάσεις, Προσθετική, Οδοντοφατνιακή Χειρουργική, Ακτινολογία Στόματος, Στοματολογία, Νοσοκομειακή Οδοντιατρική, Προληπτική Οδοντιατρική, Κοινωνική Οδοντιατρική, Βασικές Επιστήμες Στόματος

Χαρακτηριστικά: Φοίτηση 3ετής - 6 εξάμηνα

Το πρόγραμμα αυτό επανιδρύθηκε ως Βασικές Οδοντιατρικές Επιστήμες
30/03/2016 - 30/05/2016

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
6 εξάμηνα
180
Όχι
40
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
-