Είστε εδώ

Δημοσιεύσεις Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

Κατάλογος Δημοσιεύσεων Scopus

Εμφάνιση αποτελεσμάτων 201 έως 225 of 3281
2020

Άρθρο σε Περιοδικό

 1. Argyroudis S.A., Fotopoulou S., Karafagka S., Pitilakis K., Selva J., Salzano E., Basco A., Crowley H., Rodrigues D., Matos J.P., Schleiss A.J., Courage W., Reinders J., Cheng Y., Akkar S., Uçkan E., Erdik M., Giardini D., Mignan A.. A risk-based multi-level stress test methodology: application to six critical non-nuclear infrastructures in Europe. Natural Hazards. vol.100. no.2. p.595-633. 1 January 2020.
 2. Rangelov T.V., Dineva P.S., Manolis G.D.. Numerical solution of integro-differential equations modelling the dynamic behavior of a nano-cracked viscoelastic half-plane. Cybernetics and Information Technologies. vol.20. no.6. p.105-115. 1 December 2020.
 3. Chatzigeorgiou G., Meraghni F., Charalambakis N., Benaarbia A.. Multiscale modeling accounting for inelastic mechanisms of fuzzy fiber composites with straight or wavy carbon nanotubes. International Journal of Solids and Structures. vol.202. p.39-57. 1 October 2020.
 4. Manolis G.D., Dadoulis G.I., Pardalopoulos S.I., Dragos K.. Analytical modeling of flexible structures for health monitoring under environmentally induced loads. Acta Mechanica. vol.231. no.9. p.3621-3644. 1 September 2020.
 5. Savvas D., Papaioannou I., Stefanou G.. Bayesian identification and model comparison for random property fields derived from material microstructure. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering. vol.365. 15 June 2020.
 6. Rangelov T.V., Dineva P.S., Manolis G.D.. BIEM analysis of a graded nano-cracked elastic half-plane under time-harmonic waves. ZAMM Zeitschrift fur Angewandte Mathematik und Mechanik. vol.100. no.6. 1 June 2020.
 7. Kouris L.A.S., Bournas D.A., Akintayo O.T., Konstantinidis A.A., Aifantis E.C.. A gradient elastic homogenisation model for brick masonry. Engineering Structures. vol.208. 1 April 2020.
 8. Manolis G.D., Stefanou G., Markou A.A.. Dynamic response of buried pipelines in randomly structured soil. Soil Dynamics and Earthquake Engineering. vol.128. January 2020.
 9. Terzi V.G., Manolis G.D.. Model reduction for structural health monitoring accounting for soil-structure-interaction. Structure and Infrastructure Engineering. 2020.
 10. Thomaidis I.M., Kappos A.J., Camara A.. Dynamics and seismic performance of rocking bridges accounting for the abutment-backfill contribution. Earthquake Engineering and Structural Dynamics. vol.49. no.12. p.1161-1179. 10 October 2020.
 11. Mazzeo D., Kontoleon K.J.. The role of inclination and orientation of different building roof typologies on indoor and outdoor environment thermal comfort in Italy and Greece. Sustainable Cities and Society. vol.60. September 2020.
 12. Papanikolaou M., Xenidis Y.. Risk-informed performance assessment of construction projects. Sustainability (Switzerland). vol.12. no.13. 1 July 2020.
 13. Salonikios T., Kolotsios G., Kappos A.. Alternative solutions for supplemental energy dissipation in bridges. Bulletin of Earthquake Engineering. vol.18. no.1. p.399-422. 1 January 2020.

Journal Editorial

 1. Oliveto G., Manolis G.D.. Special issue: Base isolation in the Southern EU: Current status and research issues. Soil Dynamics and Earthquake Engineering. vol.131. April 2020.

Conference Proceeding Conference Paper

 1. Riga E., Karatzetzou A., Fotopoulou S., Apostolaki S., Dafloukas K., Pitilakis K.. Urban seismic risk model for resilient cities. the case of Thessaloniki. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. vol.410. no.1. 24 January 2020.
 2. Walle L.E., Berntsen A.N., Papamichos E.. Novel true triaxial apparatus applied to the study of sand mass production under anisotropic stress conditions. Rock Mechanics for Natural Resources and Infrastructure Development- Proceedings of the 14th International Congress on Rock Mechanics and Rock Engineering, ISRM 2019. p.1577-1582. 2020.
 3. Karafagka S.V., Fotopoulou S.D., Karatzetzou A.C., Kroupi G.E., Pitilakis K.D.. The effect of soil liquefaction on the seismic response of a typical quay wall. Proceedings of the International Conference on Structural Dynamic , EURODYN. vol.2. p.2939-2954. 2020.
 4. Skoulikaris C., Ganoulis J., Monget J.M.. Integrated modelling of a new dam: A case study from the “HELP” Mesta/Nestos River. 18th World IMACS Congress and MODSIM 2009 - International Congress on Modelling and Simulation: Interfacing Modelling and Simulation with Mathematical and Computational Sciences, Proceedings. p.4050-4056. 2020.
 5. Manolis G.D., Dadoulis G., Pardalopoulos S.I., Dragos K.. Analytical-numerical modeling of flexible pylons for structural health monitoring. Proceedings of the International Conference on Structural Dynamic , EURODYN. vol.1. p.168-179. 2020.
 6. Bakas I., Georgiadis-Filikas K., Kontoleon K.J.. Treasures gutted by fire. Fire safety design awareness as a consequence of historic building accidents and disasters. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. vol.410. no.1. 24 January 2020.
 7. Choidis P., Evgenidis-Karadimitriou P., Kontoleon K.J., Mazzeo D.. Thermal analysis of flat roof systems with regards to their thermal insulation and exterior surface emissivity coefficient. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. vol.410. no.1. 24 January 2020.
 8. Tagliabue L.C., Accardo D., Kontoleon K.J., Ciribini A.L.C.. Indoor comfort conditions assessment in educational buildings with respect to adaptive comfort standards in European climate zones. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. vol.410. no.1. 24 January 2020.

Σελίδες

Word DocumentXML