Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΑγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Τίτλος ΣπουδώνΠΜΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Πρόγραμμα ΣπουδώνΠΜΣ Γεωπληροφορική (2006-2007)
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2018 - 2019
ΚατάστασηΕνεργό
Ιστοσελίδαhttp://www.topo.auth.gr
Διεύθυνση Επικοινωνίαςinfo@topo.auth.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε ώρες φόρτου εργασίας
ΠΜΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Μεταπτυχιακό
ΠΤΥΧΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΕΙ, ΤΕΙ.
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι των τμημάτων των Πολυτεχνικών Σχολών των ελληνικών ΑΕΙ, καθώς και άλλων τμημάτων συναφών με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Η απόκτηση των Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης δεν ισοδυναμεί και με την απόκτηση του βασικού διπλώματος του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού.
Για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Γεωπληροφορικής του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ολοκληρώνουν επιτυχώς τον κύκλο μαθημάτων των 2 εξαμήνων και παραδίδουν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.
Το σύνολο των απαιτήσεων αντιστοιχεί συνολικά σε 60 ECTS. Στο 1ο εξάμηνο (30 ECTS) οι μεταπτυχιακοί φοιτητές παρακολουθούν και εξετάζονται επιτυχώς σε 4 μαθήματα και εκπονούν μέρος της μεταπτυχιακής διπλωματικής τους εργασίας. Στο 2ο εξάμηνο (30 ECTS) παρακολουθούν και εξετάζονται επιτυχώς σε 4 μαθήματα και ολοκληρώνουν τη μεταπτυχιακή διπλωματική τους εργασία, την οποία παρουσιάζουν δημόσια και ακολούθως εξετάζονται από επιτροπή.
Το ΠΜΣ απονέμει τίτλο σε έναν από τους παρακάτω κλάδους εξειδίκευσης α)Τοπογραφικές Εφαρμογές υψηλής Ακρίβειας, β) Σύγχρονες Γεωδαιτικές Εφαρμογές γ) Διαχείριση Φωτογραμμετρικής Παραγωγής και Τηλεπισκόπησης σε περιβάλλον Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών δ) Υδατικοί Πόροι.
1."ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ"
Το πρόγραμμα παρέχει υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακή εκπαίδευση η οποία καλύπτει το θεωρητικό υπόβαθρο, τις μετρητικές διαδικασίες και τη μεθοδολογία επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων σε τοπογραφικές εφαρμογές υψηλής ακρίβειας, δίνοντας έμφαση κυρίως στη μελέτη παραμορφώσεων και την ανάλυση διαχρονικών δικτύων τόσο με επίγειες όσο και δορυφορικές μεθόδους. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος δίνεται επίσης η δυνατότητα στους φοιτητές να χρησιμοποιήσουν εξειδικευμένο λογισμικό που ένα σημαντικό μέρος του έχει αναπτυχθεί από μέλη ΔΕΠ του τμήματος για την επεξεργασία μετρήσεων και την ανάλυση ακρίβειας και αξιοπιστίας αποτελεσμάτων σε προβλήματα προσδιορισμού θέσης περιορισμένης εμβέλειας. Με το τέλος της φοίτησης τους πραγματοποιούν:
αποτυπώσεις υψηλής ακρίβειας και μετρήσεις βιομηχανικής τοπογραφίας
ανάλυση των μετρήσεων με σκοπό τον έλεγχο και τη βαθμονόμηση των γεωδαιτικών οργάνων
τρισδιάστατες αποτυπώσεις μνημείων με επίγειες, εναέριες και υποβρύχιες μεθόδους
συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων GNSS με στατικές και κινηματικές εθόδους
αναγωγές παρατηρήσεων και μετασχηματισμούς σε διάφορα συστήματα αναφοράς και
μετρήσεις σε δίκτυα ελέγχου τεχνικών έργων.
2. "ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ"
Το πρόγραμμα παρέχει υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακή εκπαίδευση η οποία αφορά στην εξοικείωση με σύγχρονες δορυφορικές τεχνολογίες αιχμής για τη μελέτη γεωμετρικών και δυναμικών συνιστωσών του δυναμικού συστήματος της Γης και τον προσδιορισμό θέσης σημείων στο χώρο. Οι φοιτητές λαμβάνουν τις θεωρητικές γνώσεις που είναι απαραίτητες για την επεξεργασία πρωτογενών δεδομένων, την εκτίμηση της ακρίβειας και την ερμηνεία των παραγόμενων αποτελεσμάτων.
Με το τέλος της φοίτησης τους μπορούν να:
επεξεργαζονται σύγχρονα δορυφορικά δεδομένα (CHAMP, GRACE, GOCE) για τη μελέτη και ερμηνεία του πεδίου βαρύτητας της Γης
εφαρμόζουν ειδικές τεχνικές συνδυασμού και βελτιστοποίησης υψομετρικών δεδομένων (GPS, ορθομετρικά και υψόμετρα του γεωειδούς)
εφαρμόζουν φασματικές και στοχαστικές τεχνικές για την ανάλυση πρωτογενών γεωδαιτικών δεδομένων και χρονοσειρών
εφαρμόζουν εξειδικευμένες τεχνικές προσδιορισμού θέσης και επιλύουν ειδικά θέματα επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων GPS.
3. "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ"
Το πρόγραμμα παρέχει υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακή εκπαίδευση η οποία αφορά την εξοικείωση με την τεχνολογία αιχμής για την απόκτηση γεωμετρικής - θεματικής πληροφορίας και γενικά δεδομένων (Ορθοεικόνων, Ψηφιακών μοντέλων Εδάφους, 3D μοντέλων αντικειμένων και του χώρου) που μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Οι φοιτητές λαμβάνουν τις θεωρητικές γνώσεις που είναι απαραίτητες για την επεξεργασία πρωτογενών δεδομένων, την εκτίμηση της ακρίβειας των παραγόμενων αποτελεσμάτων και την απόδοση των τελικών προιόντων σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Με το τέλος της φοίτησης τους οι φοιτητές οργανώνουν τη συνολική γραμμή παραγωγής προιόντων Φωτογραμμετρίας και Τηλεπισκόπησης, πραγματοποιούν έλεγχο ποιότητας προιόντων φωτογραμμετρικής και τηλεπισκοπικής επεξεργασίας, διαχειρίζονται και παραδίδουν προιόντα φωτογραμμετρικής και τηλεπισκοπικής επεξεργασίας ώστε να χρησιμοποιηθούν σε περιβάλλον GIS και να διαχειριστούν πόρους, ανθρώπινο δυναμικό και τεχνικές διαδικασίες για την υλοποίηση μελετών και έργων.
4. "ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ"
Το πρόγραμμα παρέχει υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακή εκπαίδευση, η οποία περιλαμβάνει:
την μετάδοση βασικών γνώσεων πέρα από το προπτυχιακό επίπεδο σε θέματα Μαθηματικών, Στατιστικής και Αριθμητικής Ανάλυσης. Τα αντικείμενα αυτά είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη εργαλείων για εξειδικευμένα αντικείμενα των Υδατικών Πόρων
ένα φάσμα τέτοιων αντικειμένων, το οποίο περιλαμβάνει τόσο εξομοίωση όσο και διαχείριση υδατικών πόρων, μέσω της μελέτης επιφανειακών και υπόγειων υδατικών πόρων, μεθόδων διαχείρισης, αλλά και θεμάτων ποιότητας υδατικών πόρων και διαχείρισης περιβάλλοντος. Επίσης η εξομοίωση και η διαχείριση συνδυάζονται με την τεχνολογία των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών.
Με το τέλος της φοίτησης τους:
αναλύουν συστημάτα υδατικών πόρων και την υδρολογική και ποιοτική αξιολόγηση και παρέμβαση
επιλύουν αριθμητικά προβλημάτα που προκύπτουν από θέματα εξομοίωσης και διαχείρισης
χειρίζονται και αξιολογούν το λογισμικό και τη σύνδεση υδρολογικών δεδομένων και σεναρίων με Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών.
Επιπλέον της βασικής γνώσης της επιστήμης και του επαγγέλματος τους έχουν την ικανότητα: 1) να εφαρμόζουν τη γνώση στην πράξη, 2) να επικοινωνούν σε μια δεύτερη γλώσσα, 3) να αναζητούν, αναλύουν και συνθέτουν δεδομένα και πληροφορίες, κάνοντας χρήσητης κατάλληλης τεχνολογίας, 4) να προσαρμόζονται σε νέες καταστάσεις και να παίρνουν αποφάσεις, 5) να εργάζονται αυτόνομα ή σε ομάδα σε διεθνείς ή/και διεπιστημονικό περιβάλλον, 6) να παράγουν νέες ιδέες και επιστημονική γνώση, να αχεδιάζουν και να διαχειρίζονται επιστημονικά και ερευνητικά έργα, 7) να σέβονται τη διαφορετικότητα, την πολυπολιτισμικότητα και το φυσικό περιβάλλον, 8) να επιδεικνύουν επαγγελματική, κοινωνική και ηθική υπευθυνότητα και ευαισθησία σε θέματα φύλου, 9) να έχουν ικανότητα κριτικής και αυτοκριτικής και 10) να προάγουν την ελεύθερη, παραγωγική και επαγωγική σκέψη.
Πέρα από τα παραπάνω γενικά χαρακτηριστικά που αφορούν όχι μόνο στις μεταπτυχιακές αλλά και στις προπτυχιακές σπουδές που παρέχει ένα ΑΕΙ, ο απόφοιτος μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών χαρακτηρίζεται από ένα διαφορετικό "προφίλ" που συνίσταται στην ενισχυμένη θεωρητική του υποδομή, τη συνεπακόλουθη ευχέρεια στην απόκτηση νέων δεξιοτήτων, την κριτική αντιμετώπιση νέων τεχνολογιών και την ερευνητική έφεση.
Το δίπλωμα ειδίκευσης απονέμεται σε αποφοίτους Πολυτεχνικών Σχολών και δεν προυποθέτει την κατοχή του βασικού διπλώματος και των επαγγελματικών δικαιωμάτων του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού. Οι φοιτητές συναφών τμημάτων ΑΕΙ αποκτούν πιστοποιητικό παρακολούθησης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής.
Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10).
Άριστα: 8,50-10,00
Λίαν Καλώς: 6,50-8,49
Καλώς: 6,0-6,49
Ανεπιτυχώς: 0-5,99
Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 6
2 ΕΞΑΜΗΝΑ, 60 ECTS
Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - 1 ECTS=25-30 ώρες) (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας, Υ.Α.Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρ. 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή). Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>=2) που εκφράζει το φόρτο εργασίας που απαιτείται από το φοιτητή για την ολοκλήρωση του μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κλπ.
Πλήρης φοίτηση.
Χ. ΚΩΤΣΑΚΗΣ