Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΠολιτικών Μηχανικών
Τίτλος ΣπουδώνΔίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού.
Πρόγραμμα ΣπουδώνΠΠΣ Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών (2012-σήμερα)
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2017 - 2018
ΚατάστασηΜη Ενεργό
Ιστοσελίδαhttp://www.civil.auth.gr
Διεύθυνση Επικοινωνίαςinfo@civil.auth.gr
Ημερολόγιοhttps://classschedule.auth.gr/#/calendar?unitId=74&period=1&year=2017
Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού.
Προπτυχιακό
Απολυτήριο Λυκείου. Εξετάσεις Εθνικού Επιπέδου.
Για την απόκτηση του Διπλώματος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν με επιτυχία σε 60 μαθήματα, τα οποία αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 300 πιστωτικές μονάδες ECTS. Η εξέταση γίνεται γραπτά, προφορικά ή με την παράδοση εργασίας. Τα 44 από τα μαθήματα ανήκουν στο πρόγραμμα κορμού και τα 16 στο πρόγραμμα επιλογών. Ορισμένα από τα μαθήματα επιλογής είναι υποχρεωτικά για τον Τομέα που θα επιλέξει ο φοιτητής.Τα μαθήματα καλύπτουν 10 εξάμηνα ενώ οι φοιτητές υποχρεούνται να επιλέξουν και να εκπονήσουν ερευνητική διπλωματική εργασία. Η διπλωματική εργασία ισοδυναμεί βαθμολογικά με 12 μαθήματα. Οι τέσσερις Κατευθύνσεις του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών είναι: (Α) Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών - Τ.Ε.Τ.Κ., (Β) Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής περιβάλλοντος - Τ.Υ.Τ.Π., (Γ) Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής- Τ.Γ.Μ., (Δ) Τομέας Μεταφορών Συγκοινωνιακής Υποδομής, Διαχείριση Έργων και Ανάπτυξης- Τ.Μ.Σ.Υ.Δ.Ε.Α.. Σε κάθε έναν από τους 4 Τομείς του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών αντιστοιχεί μια βασική κατεύθυνση εξειδίκευσης.
Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών επιδιώκει ο νέος πολιτικός μηχανικός να εφοδιάζεται κατ΄αρχήν με όλες τις απαραίτητες γνώσεις, ώστε να αποκτά ένα σοβαρό θεωρητικό υπόβαθρο. Στη συνέχεια ο προσανατολισμός των μαθημάτων που διδάσκονται κινείται στο καθ΄αυτό αντικείμενο του Πολιτικού Μηχανικού, όπως αυτό προσδιορίζεται από τη σύγχρονη κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα.
Τα μαθήματα κορμού καλύπτουν τα 7 πρώτα και μέρος του 8ου εξαμήνου. Η ειδίκευση, η οποία αρχίζει στο 8ο εξάμηνο, συνεχίζεται στο 9ο και 10ο εξάμηνο με παρακολούθηση μαθημάτων και ολοκληρώνεται στο 10ο εξάμηνο με την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας ερευνητικού χαρακτήρα διάρκειας ενός εξαμήνου, στον τομέα ειδίκευσης που επιλέγει κάθε φοιτητής. Είναι ωστόσο δυνατόν ο φοιτητής να επιλέξει και να εκπονήσει διατομεακού τύπου διπλωματική εργασία με τη συνεργασία διδασκόντων από διαφορετικούς Τομείς του Τμήματος.
Γενικές Ικανότητες των αποφοίτων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
Οι απόφοιτοι του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, με την επιτυχή ολοκλήρωση των απαιτήσεων του προγράμματος σπουδών, επιπλέον της βασικής γνώσης της επιστήμης και του επαγγέλματός τους, έχουν εκπαιδευθεί ώστε να έχουν την ικανότητα να 1) εφαρμόζουν τη γνώση στην πράξη, 2) επικοινωνούν σε μια δεύτερη επίσημη γλώσσα εκτός της μητρικής, 3) αναζητούν, αναλύουν και συνθέτουν δεδομένα και πληροφορίες, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών, 4) προσαρμόζονται σε νέες καταστάσεις και να παίρνουν αποφάσεις, 5) εργάζονται αυτόνομα ή σε ομάδα σε διεθνές ή/και διεπιστημονικό περιβάλλον, 6) παράγουν νέες ερευνητικές ιδέες, σχεδιάζουν και διαχειρίζονται έργα, 7) σέβονται τη διαφορετικότητα, την πολυπολιτισμικότητα και το φυσικό περιβάλλον, 8) δείχνουν κοινωνική επαγγελματική και ηθική υπευθυνότητα και ευαισθησία σε θέματα φύλου, 9) έχουν ικανότητα κριτικής και αυτοκριτικής και 10) προάγουν την ελεύθερη, δημιουργική και επαγωγική σκέψη.
Ειδικές Ικανότητες των αποφοίτων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
Οι ειδικές ικανότητες των αποφοίτων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών προκύπτουν από το περιεχόμενο και τα μαθησιακά αποτελέσματα των μαθημάτων κορμού του Προγράμματος Σπουδών. Οι επιπλέον ειδικές ικανότητες του κάθε απόφοιτου προκύπτουν από το περιεχόμενο και τα μαθησιακά αποτελέσματα των μαθημάτων επιλογής τα οποία έχει παρακολουθήσει με επιτυχία καθώς και από το αντικείμενο της ερευνητικής διπλωματικής εργασίας την οποία εκπονεί κατά το 10ο εξάμηνο των σπουδών του. Οι ως άνω ειδικές ικανότητες των αποφοίτων εντάσσονται κατά περίπτωση σε μία από τις βασικές κατευθύνσεις εξειδίκευσης του Τμήματος: Α) Επιστήμη και Τεχνολογία των Κατασκευών, Β) Υδραυλική και Τεχνική Περιβάλλοντος, Γ) Γεωτεχνική Μηχανική και Δ) Μεταφορών Συγκοινωνιακής Υποδομής, Διαχείριση Έργων και Ανάπτυξης.
Η άσκηση του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού καθορίζεται και κατοχυρώνεται από το Νόμο 4663/1930, ΦΕΚ 149/9.5.1930: "Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Πολ. Μηχανικού, Αρχιτέκτονος και Τοπογράφου". Η προβλεπόμενη από το Νόμο 1225/1981,ΦΕΚ 340 Α/31-12-1981 άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.
Πρόσβαση σε Μεταπτυχιακές Σπουδές Ειδίκευσης και σε Μεταπτυχιακές Σπουδές για τη λήψη Διδακτορικού.
Α. Το βαθμολογικό σύστημα με το οποίο υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμιο (0-10) και ο βαθμός μόνον του πτυχίου ακολουθεί την παρακάτω βαθμολογική κλίμακα, με τους ακόλουθους χαρακτηρισμούς :
Άριστα: 8.50 - 10.00
Λίαν Καλώς: 6.50 - 8.49
Καλώς: 5.00 - 6.49
Ανεπιτυχώς: 0 - 4.99
Ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός: 5.00
10 ΕΞΑΜΗΝΑ, 300 ECTS
Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδων ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS ( Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS (1ECTS= 25-30 ώρες φόρτου εργασίας φοιτητών) (ΦΕΚ 1466/2007, Υ.Α. Φ5/89656/Β3 ΑΡΘΡΟ 1,2,3). Σε κάθε μάθημα πρέπει να αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>=2) με σκοπό να εκφραστεί ο φόρτος εργασίας που απαιτείται από το φοιτητή για την ολοκλήρωση ενός μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κλπ.
Πλήρης Φοίτηση.
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Π.Ε. ΠΡΙΝΟΣ