Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΑγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Τίτλος ΣπουδώνΔίπλωμα Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού
Πρόγραμμα ΣπουδώνΠΠΣ Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (2014-2024)
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2018 - 2019
ΚατάστασηΕνεργό
Ιστοσελίδαhttp://www.topo.auth.gr
Διεύθυνση Επικοινωνίαςinfo@topo.auth.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε ώρες φόρτου εργασίας
Δίπλωμα Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού
Προπτυχιακό
Απολυτήριο Λυκείου. Εξετάσεις Εθνικού επιπέδου
Για την απόκτηση του διπλώματος του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν με επιτυχία σε ένα σύνολο μαθημάτων, δομημένο σε τρείς διαδοχικές ομάδες: υποδομής, κορμού και εξειδίκευσης (κατεύθυνσης). Η τελευταία ομάδα αποτελείται από μαθήματα υποχρεωτικά και επιλογής σε συνδυασμό με διπλωματική εργασία. Τα πρώτα έξι εξάμηνα διδάσκονται μαθήματα υποδομής και κορμού που παρέχουν στο φοιτητή τις απαιτούμενες βασικές γνώσεις. Κατα τη διάρκεια των τριών επόμενων εξαμήνων οι φοιτητές παρακολουθούν μαθήματα εξειδίκευσης του τομέα (Α. Γεωδαισίας και Τοπογραφίας Β. Κτηματολογίου, Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας, Γ. Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων). Κατά τη διάρκεια του τελευταίου εξαμήνου οι φοιτητές πραγματοποιούν τη διπλωματική τους εργασία. Η πρακτική άσκηση είναι προαιρετική και πραγματοποιείται στο 9ο εξάμηνο.
Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών παρέχει στους φοιτητές ένα υπόβαθρο Γεωμετρίας, Μηχανικής και Γεωπληροφορικής και επακόλουθες σπουδές σε γνωστικά αντικείμενα σχετικά με την καταγραφή, χαρτογράφηση και παρακολούθηση του φυσικού και του δομημένου περιβάλλοντος, όπως επίσης και με τον σχεδιασμό και τη διαχείριση περιβαλλοντικών τεχνικών παρεμβάσεων.
Ειδικότερα, μετά την επιτυχή αποπεράτωση των σπουδών τους, οι απόφοιτοι του Τμήματος, ανάλογα και με την εξειδίκευση που επέλεξαν και τη διπλωματική τους εργασία, είναι κάτοχοι εκπαίδευσης και δεξιοτήτων σχετικών με
α) την πραγματοποίηση επίγειων και δορυφορικών (GPS, LIDAR κτλ) γεωδαιτικών και γεωφυσικών μετρήσεων υψηλής ακρίβειας με χρήση εξειδικευμένων οργάνων και μεθόδων
β) τη σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων σε διάφορες κλίμακες
γ) την ανάλυση παρατηρήσεων με χρήση στατιστικών και άλλων επιστημονικών μεθόδων
δ) τη μελέτη και παραγωγή κάθε είδους χαρτών σε διάφορες κλίμακες
ε) τη σύνταξη μελετών Κτηματολογίου
στ) τη μελέτη και χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS)
ζ) την επεξεργασία δορυφορικών, εναέριων και επίγειων ψηφιακών εικόνων και φωτογραφιών για την εξαγωγή απεικονίσεων και τρισδιάστατων μοντέλων χρησιμοποιώντας φωτογραμμετρικές μεθόδους
η) την επεξεργασία παγχρωματικών, πολυφασματικών και υπερφασματικών εικόνων τηλεπισκόπησης και εικόνων RADAR για την εξαγωγή θεματικής πληροφορίας
θ) τη σύνθεση γεωγραφικών χαρτών και ατλάντων
ι) τη σύνταξη χωροταξικών και πολεοδομικών μελετών
ια) τη σύνταξη μελετών συγκοινωνιακών έργων και έργων μεταφορών
ιβ) τη σύνταξη μελετών υδρολογικών και υδραυλικών έργων
ιγ) τη σύνταξη μελετών υγειονομικής τεχνολογίας και περιβαλλοντικής διαχείρισης
ιδ) την παροχή συμβουλών / συμβουλευτικής υποστήριξης στον ευρύτερο τομέα της Γεωπληροφορικής και τέλος
ιε) την παροχή εκπαίδευσης σε ειδικούς επιστήμονες για διδασκαλία και κατάρτιση σε τεχνικές σχολές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ΙΕΚ στις συναφείς με την επιστήμη του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού ειδικότητες.
Οι απόφοιτοι του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, επιπλέον της βασικής γνώσης της επιστήμης και του επαγγέλματος τους έχουν την ικανότητα: 1) να εφαρμόζουν τη γνώση στην πράξη, 2) να επικοινωνούν σε μια δεύτερη γλώσσα, 3) να αναζητούν, αναλύουν και συνθέτουν δεδομένα και πληροφορίες, κάνοντας χρήση της κατάλληλης τεχνολογίας, 4) να προσαρμόζονται σε νέες καταστάσεις και να παίρνουν αποφάσεις, 5) να εργάζονται αυτόνομα ή σε ομάδα σε διεθνές ή/και διεπιστημονικό περιβάλλον, 6) να παράγουν νέες ιδέες και επιστημονική γνώση, να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται επιστημονικά και ερευνητικά έργα, 7) να σέβονται τη διαφορετικότητα, την πολυπολιτισμικότητα και το φυσικό περιβάλλον, 8) να επιδεικνύουν επαγγελματική, κοινωνική και ηθική υπευθυνότητα, και ευαισθησία σε θέματα φύλου, 9) να έχουν ικανότητα κριτικής και αυτοκριτικής, και 10) να προάγουν την ελεύθερη παραγωγική και επαγωγική σκέψη.
Η άσκηση του επαγγέλματος του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού καθορίζεται και κατοχυρώνεται από το Νόμο 4663/30 ΦΕΚ 149/9.5.1930: "Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Πολ. Μηχανικού, Αρχιτέκτονος και Τοπογράφου". Η προβλεπόμενη από το νόμο άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.
Πρόσβαση σε μεταπτυχιακές σπουδές (2ου και 3ου κύκλου).
Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10).
Άριστα: 8,50-10,00
Λίαν Καλώς: 6,50-8,49
Καλώς: 5,00-6,49
Ανεπιτυχώς: 0,00-4,99
Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 5.
10 ΕΞΑΜΗΝΑ, 300 ECTS.
Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS (1 ECTS= 25-30 ώρες φόρτου εργασίας φοιτητών) (Υ.Α.Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρ. 1-3). Σε κάθε μάθημα πρέπει να αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>=2) με σκοπό να εκφραστεί ο φόρτος εργασίας που απαιτείται από το φοιτητή για την ολοκλήρωση ενός μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κλπ.
Πλήρης φοίτηση
Όλγα Κ. Γεωργούλα